søndag den 30. august 2009

Med i DEFF

1.januar 2009 blev de almene gymnasier, VUC og SOSU-skolerne en del af DEFF: Danmarks elektroniske fag og forskningsbiblioteker, og dermed har Undervisningsministeriet fået samlet alle uddannelsesbibliotekerne under sin hat.

Inden det kom dertil, havde et udvalg, som jeg selv deltog i, udarbejdet er notat hvor vi nåede frem til fem fokusområder for fremtidens biblioteksudvikling på ungdomsuddannelserne:

Informationsforsyning: F.eks. licenspakker og digitalisering af undervisningsmateriale.

Teknisk platform: Et fælles standardiseret katalogiserings- og søgesystem.

Informationskompetence: Udvikling af et fælles (lærer, elev, bibliotekar) værktøj til støtte for undervisningen i informationskompetence i lighed med f.eks. SWIM på universitetsbibliotekerne.

Det samarbejdende biblioteksvæsen: Herunder deltagelse i Danbib og den nationale kørselsordning.

Efteruddannelse mhp. at udvikle et integreret samarbejde mellem faguddannede bibliotekarer og lærere.

Anbefalingerne skal ses på baggrund af, at netop ungdomsuddannelserne tegner sig for et yderst broget billede mht. biblioteksområdet, og det er selvsagt problematisk, da det giver en skævvridning af mulighederne for at vurdere eleverne på et ensartet grundlag. DEFF kan være med til at sikre en standardisering af området.

Professor Niels Ole Pors' (Danmarks Biblioteksskole) grundige undersøgelse fra 2007 af gymnasieelevers biblioteksbrug viste, at to trediedele af de unge bruger folkebiblioteker og deres skolebibliotek jævnligt, og eleverne på stx er langt flittigere biblioteksbrugere end eleverne på hhx og htx. Det er derfor glædeligt, at DEFF nu har fået midler til at opprioritere licensområdet på de almene gymnasier og igangsætte projekter målrettet de nye indsatsområder.

Kilde: Peter Rubeck: "Værd at vente på?" og Knud Holck Andersen: "Det almene gymnasium og voksenuddannelsen med i DEFF" i Bibliotek og Medier nr. 2, juni 2009.

Se også "Notat om gymnasierne, VUC og SOSU-skolerne i DEFF" på www.deff.dk

Ingen kommentarer: